Menu
Obec Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice pod Lopeníkem

Ochrana os. údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 • INFORMAČNÍ MEMORANDUM o ochraně osobních údajů

Účel memoranda

Účelem tohoto memoranda je poskytnout subjektu údajů (dále jen „poskytovateli osobních údajů“), případně jeho zákonnému zástupci, povinné informace o zpracování osobních údajů, které musí správce (obec Bystřice pod Lopeníkem), případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy jsou osobní údaje získávány. Tento dokument „Informační memorandum o ochraně osobních údajů“ může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: obecni-urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

 I.    Kontaktní údaje a totožnost - Správce

1. Název: Obec Bystřice pod Lopeníkem

2. Kontaktní poštovní adresa: Bystřice pod Lopeníkem 262, 687 55

3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Bystřice pod Lopeníkem 262, 687 55

4. Telefonní čísla: 572 646 721

5. Elektronická adresa podatelny:  podatelna.bystricepodlopenikem@ub.cz

6. Identifikátor datové schránky:  sitbmgy

7. IČ: 00290874

II.    Kontaktní údaje - Pověřence pro ochranu osobních údajů

Obec Bystřice pod Lopeníkem jmenovala pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Jindřich Reňák, tel:  +420 572 805 005, mob: +420 605 515 870, e-mail: poverenec@ub.cz.

III.     Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad, kterými jsou:

 • „zákonnost, korektnost a transparentnost“ – osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně;
 • „účelové omezení“ – osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce;
 • „minimalizace údajů“ – požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • – zpracováváme údaje přesné a aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje kdykoliv upřesnit, opravit či aktualizovat.
 • „omezení doby uložení” – údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace;
 • „integrita a důvěrnost“ – osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která je chrání před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • „proporcionalita“ – právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození práv jiných fyzických či právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality“;
 • „odpovědnost“ – u konkrétních zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců i případných pověřených zpracovatelů.

IV.     Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob jejich zpracování, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 • Souhlas – tzn., že poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby (uvedené pod písm. b) až f)) .
 • Plnění či uzavření smlouvy – tzn., že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
 • Právní povinnost – tzn., že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s příslušnou legislativou.
 • Životně důležitý zájem – tzn., že zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života, apod.
 • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – tzn., že zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Soudní příkazy, apod.
 • Oprávněný zájem – tzn., že zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. V takových případech máme dle platné legislativy zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů či interní předpis upravující tuto oblast.

V.     Oprávněné zájmy správce

 • Propagace a prezentace správce;
 • Řízení bezpečnosti informačních aktiv a IT prostředí správce;
 • Řízení efektivity a kvality práce zaměstnanců správce;
 • Komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mimo smluvní vztahy;

VI.    Práva poskytovatele osobních údajů (subjektu údajů)

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při jejich uplatňování. V případě pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktuje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou uvedeny v bodě II. tohoto memoranda.

Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející z právní povinnosti a výkonu veřejné moci správce. Máme právo a povinnost ke všem žádostem se vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.

V případě uplatnění níže uvedených práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření Vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace.

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na informace, jaké kategorie osobních údajů a na základě jakého zákonného důvodu zpracováváme.
 • Právo na opravu osobních údajů – máte právo vždy upřesnit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.
 • Právo na výmaz osobních údajů – máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší zákonné povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů tak, že jsou osobní údaje vyloučeny ze zpracovávání do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení zpracovávání není absolutní a neplatí pro obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti správce, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů – toto právo lze uplatnit, pouze jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.  Naší povinností je informovat Vás o skutečnosti, na základě jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracovávání dochází.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní v případě, že se jedná o zpracovávání nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při ­výkonu veřejné moci nebo pod právní povinností, kterou je správce pověřen nebo povinován.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – v případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – v případě, že budete mít pochybnosti o zákonnosti zpracovávání Vašich osobních údajů, kontaktujte za účelem vysvětlení nejdříve pověřence uvedeného v bodě II. tohoto memoranda. Pokud bude vysvětlení pro Vás nedostačující, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu - více na: https://www.uoou.cz

VII.    Účely zpracovávání osobních údajů a registr zpracování

Osobních údaje zpracováváme zejména pro účely zajišťování smluvních vztahů, výkonu státní správy, výkonu samosprávy, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, realizace interních procesů, komunikace s občany a komunikace se zaměstnanci úřadu.

Veškeré činnosti resp. agendy a účely, při kterých zpracováváme osobní údaje a další informace o jejich zpracovávání (např. konkrétní právní titul, účel zpracování, příjemce osobních údajů apod.) máme podrobně zpracovány v samostatných dokumentech a na vyžádání Vám požadované informace poskytneme.

VIII.   Předávání osobních údajů do třetích zemí a automatizované rozhodování

Námi zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU či mezinárodním organizacím a při jejich zpracování ani nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, které by zasahovaly do práv či oprávněných zájmů poskytovatelů osobních údajů.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.)

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Muzeum

Muzeum

Mikroregion

Východní Slovácko

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 31. 5. 2023
jasno 19 °C 10 °C
čtvrtek 1. 6. jasno 19/6 °C
pátek 2. 6. jasno 19/7 °C
sobota 3. 6. jasno 23/10 °C

Povodňový plán

Výsledek obrázku pro OBR DIGITÁLNÍ POVODŃOVÝ PLÁN